Tháng Tám ở Bali

Tôi đến Bali lần thứ ba trong năm nay. Lại là một chuyến công tác khác. Hành trình đến Bali … More

Tiny pleasures

I’m still in Bali, another full time working day at the office and so far i am enjoying it very … More